zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-2-122-20Ks. Alfred M. WIERZBICKI – Czy doświadczenie prawdy wystarczy do zbudowania etyki jako teorii powinności moralnej?


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł jest komentarzem do studium Tadeusza Stycznia Etyka jako antropologia normatywna i stanowi kontynuację dyskusji toczonej w kręgu uczniów twórcy koncepcji normatywnej mocy prawdy. „Werytatywna” interpretacja personalizmu, zarysowana w późnych pismach księdza Stycznia, jawi się jako uszczegółowienie i uściślenie jej „dygnitatywnej” interpretacji, wypracowanej przez Karola Wojtyłę i rozwijanej przez Tadeusza Stycznia w jego wcześniejszych publikacjach etycznych. Źródłem powinności moralnej jest godność osoby. Zasada ta zostaje uściślona poprzez zwrócenie uwagi na fakt, że podstawowym przejawem godności osoby jest jej zdolność do poznania prawdy. Styczeń twierdzi, że autoinformacja jest autoimperatywem, a podmiot staje się „powiernikiem prawdy” i jednocześnie „powiernikiem powiernika prawdy”, czyli każdej osoby, strukturalnie z racji swej racjonalności zdolnej do poznania prawdy. Autor artykułu zastanawia się, czy doświadczenie normatywnej mocy prawdy jest równie uniwersalne jak doświadczenie godności osoby. Ponadto twierdzi, że dla zbudowania pełnej teorii etycznej należy uwzględnić aksjologiczną strukturę rzeczywistości i dlatego normatywny charakter jest właściwością prawdy o dobru.

Słowa kluczowe: osoba, godność, normatywność, prawda, dobro

Artykuł stanowi zmienioną wersję referatu przedstawionego podczas sesji naukowej „Antropologia normatywna prof. Tadeusza Stycznia SDS” zorganizowanej przez Instytut Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 14 grudnia 2017 roku.

Kontakt: Katedra Etyki, Instytut Filozofii,
Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: http://www.kul.pl/kontakt,art_16075.html

Tel. 81 4454039

www.kul.pl/alfred-wierzbicki,12810.htmlPliki do pobrania:

» 122_Wierzbicki.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887