zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-2-122-15Magdalena WILEJCZYK – Krzywda, przebaczenie i zadośćuczynienie. Perspektywa prawna i etyczna


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Krzywda, przebaczenie i zadośćuczynienie należą do fundamentalnych kategorii prawnych i moralnych. Znaczenie tych pojęć na gruncie etyki jest z reguły bardziej obszerne aniżeli to, którymi posługują się nauki prawne. Ustawodawca, starając się respektować fundamentalne zalecenia etyki i podstawowe przekonania moralne społeczeństwa, nie jest w stanie dokonać pełnej implementacji tych pojęć na gruncie prawnym. Jest tak po części ze względu na trudności dowodowe w wykazaniu pewnych kategorii krzywd, po części z uwagi na brak adekwatnych instrumentów prawnych umożliwiających kompensację, a po części także dlatego, że wiele zdarzeń i sytuacji życiowych może mieć kwalifikację moralną jedynie nieostrą, wynikającą z braku w pełni jednoznacznej oceny moralnej niektórych zjawisk. W rezultacie prawne ograniczenia kategorii krzywdy, przebaczenia i zadośćuczynienia polegają głównie na tym, że pojęcia te na gruncie systemu prawnego mają charakter normatywny, co oznacza, że krzywdą jest tylko taka szkoda niemajątkowa, która stanowi rezultat naruszenia któregoś z uznanych przez prawo dóbr osobistych, przebaczenie ma prawne znaczenie tylko w tych sytuacjach, w których przewidział to ustawodawca (darowizna, wydziedziczenie, niegodność dziedziczenia), zaś roszczenie o ściśle rozumiane zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę jest dostępne tylko w razie naruszenia któregoś z dóbr osobistych.

Słowa kluczowe: krzywda, przebaczenie, zadośćuczynienie, prawo a etyka, kategorie krzywd, normatywność, szkoda majątkowa i niemajątkowa, dobra osobiste, darowizna, wydziedziczenie, niegodność dziedziczenia, zadośćuczynienie pieniężne

Kontakt: Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, Instytut Prawa Cywilnego,
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski,
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

E-mail: magdalena.wilejczyk@uwr.edu.pl

Tel. 71 3752361

https://prawo.uni.wroc.pl/user/15946Pliki do pobrania:

» 122_Wilejczyk.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887