zobacz powiększenie


Krzysztof DYBCIAK − Wydawać dobrze i jak najwięcej. Uwagi dotyczące krytycznego wydania literackich dzieł Karola Wojtyły−Jana Pawła II


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Wskazując na niewielką świadomość wśród badaczy dotyczącą istnienia obszernego zbioru prozatorskich utworów Karola Wojtyły−Jana Pawła II, autor postuluje podjęcie prac nad krytycznym wydaniem jak największej liczby niepoetyckich i niedramatycznych dzieł Papieża. Postulat ten dotyczy zwłaszcza jego tekstów autobiograficznych (takich jak Dar i tajemnica, „Wstańcie, chodźmy!” czy Pamięć i tożsamość). Autor przedstawia związane z takimi pracami problemy metodologiczne i praktyczne, które uzasadniają potrzebę współpracy specjalistów z zakresu kilku dyscyplin nauk humanistycznych. W tym kontekście, jako członek komitetu naukowego wydania dzieł literackich Karola Wojtyły−Jana Pawła II, autor wyraża również zaniepokojenie faktem niepowołania naukowców reprezentujących Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II do tego grona.

Słowa kluczowe: twórczość literacka Karol Wojtyły−Jana Pawła II, wydanie krytyczne, autobiografia, esej, rozmowa

Kontakt: Katedra Literatury Polskiej XX Wieku, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
E-mail: k.dybciak@upcpoczta.pl
https://www.wnh.uksw.edu.pl/node/231Pliki do pobrania:

» 123_Dybciak.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887