zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-3-123-03Ks. Dariusz DZIADOSZ – Biblia. Księga życia, prawa i przymierza


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł podejmuje temat Biblii Hebrajskiej jako księgi na trzech kluczowych płaszczyznach badawczych. Najpierw omawiany jest jej literacki kształt w kontekście procesu narodzin i rozwoju piśmiennictwa na starożytnym Bliskim Wschodzie, następnie kwestia jej autorytetu i miejsca w religii i kulturze Izraela, a na ostatnim etapie rozważań zaprezentowana zostaje wiodąca tematyka Biblii Hebrajskiej przez pryzmat monoteistycznego modelu religii, którego jest owocem i najbardziej reprezentatywnym znakiem.

Umiejętność pisania oraz księga rozumiana jako forma trwałego zapisu intelektualnego, społeczno-religijnego i kulturowego dorobku człowieka od tysiącleci stanowi jeden z najbardziej czytelnych znaków rozwoju cywilizacji. Za kolebkę piśmiennictwa i „ojczyznę” księgi historycy uznają cywilizacje starożytnych społeczności regionu Żyznego Półksiężyca, czyli Mezopotamii, Egiptu i Syro-Palestyny. To właśnie na tych terenach rodziły się pierwotne, a potem coraz bardziej rozwinięte formy alfabetu, pisma i księgi. Jej najstarszymi wzorcami były kamienne lub gliniane tabliczki zapisane pismem klinowym, zwoje papirusu z hieroglifami, zwoje pergaminowe z tak zwanym kwadratowym pismem semickim, a potem pierwsze kodeksy, które przybierały już formę przypominającą dzisiejsze książki. Treść starożytnych ksiąg była bardzo zróżnicowana, choć niezmiennie oscylowała wokół problematyki związanej z dynamicznie rozwijającą się aktywnością ekonomiczno-handlową ówczesnych społeczności, działalnością administracyjno-dyplomatyczną większych i mniejszych struktur państwowych (monarchii) oraz szeroko pojętego kręgu zainteresowań bliskowschodnich środowisk religii i kultu.

Analizując bogatą formę i wieloraką treść starożytnego piśmiennictwa z perspektywy dnia dzisiejszego, można dojść do wniosku, że jednym z najbardziej obszernych i najcenniejszych reliktów literatury społeczno-religijnej drugiego i pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem jest Biblia Hebrajska, która wywarła - i nadal wywiera – znaczący wpływ na wszystkich przedstawicieli religii monoteistycznych. Ze względu na bogactwo literackie, religijną i kulturową oryginalność, a także teologiczne i prawne nowatorstwo proponowanych w niej rozwiązań, Biblia Hebrajska nie tylko należy do najcenniejszych reliktów literatury, ale stanowi uniwersalny i stały punkt odniesienia w kształtowaniu kulturowo-religijnej tożsamości człowieka.           

Słowa kluczowe: Biblia Hebrajska, Biblia chrześcijańska, księgi biblijne, piśmiennictwo starożytnego Bliskiego Wschodu, Księga prawa, Księga przymierza, Księga życia 

Kontakt: Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych, Instytut Studiów Biblijnych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: dariuszdzi@op.pl
http://www.kul.pl/ks-dr-hab-dariusz-dziadosz,art_446.htmlPliki do pobrania:

» 123_Dziadosz.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887