zobacz powiększenie


Dorota CHABRAJSKA – Losy książki


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Esej na temat społecznego oddziaływania transformacji, przedmiotem której staje się obecnie książka jako medium. Punktem odniesienia rozważań jest twierdzenie Marshalla McLuhana „Środek przekazu sam jest przekazem”. Autorka wskazuje, że jako medium książki są w kulturze Zachodu niezastępowalne, kultura ta bowiem jest kulturą słowa pisanego. Ponadto mimo różnorakiego oddziaływania książek w kulturze Zachodu nadal – dla umysłu zachodniego – reprezentują one sobą wartości prawdy i piękna.

Słowa kluczowe: książki, książki cyfrowe, media, wartości, kultura Zachodu, cenzura, Marshall McLuhan

Contact: John Paul II Institute, Faculty of Philosophy, John Paul II Catholic University of Lublin, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Phone: +48 81 4453218  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887