zobacz powiększenie


Dorota CHABRAJSKA – Bezwzględność formy. O upadku pewnego typu kultury


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Esej poświęcony zjawisku narastania w dzisiejszym świecie, w szczególności w Polsce, warunków formalnych, których niespełnienie przez (indywidualny bądź zbiorowy) podmiot jest równoznaczne z odebraniem mu możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym, a także w szeroko pojętej kulturze. Rozrastającemu się aspektowi formalnemu życia publicznego towarzyszy stopniowy upadek wartości i zasad, dzięki którym przez stulecia rozwijała się kultura Zachodu, takich jak prawda, podmiotowość, wolność, odpowiedzialność czy zaufanie. Zjawisko to w szczególny sposób uwidacznia się w Polsce w funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, przede wszystkim akademickich.


Słowa kluczowe: formalizm, formalizacja życia publicznego, prawda w życiu publicznym, odpowiedzialność, jednostka, podmiotowość, kompetencja, uniwersytety, czasopisma naukowe

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453218  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887