zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-4-124-03Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana” (Sdz 2,11). Teologiczne aspekty upadku w Księdze Sędziów


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Tematem artykułu jest biblijna koncepcja upadku wypracowana przez deuteronomistyczne środowisko pisarzy i teologów Izraela w epoce prześladowania babilońskiego (w latach 597-538 przed Chrystusem). Prezentacja koncentruje się na materiale źródłowym zapisanym w Księdze Sędziów, w której teologiczna wizja upadku jest motywem wiodącym. Deuteronomistyczny edytor księgi problem ten ukazuje w kontekście bardzo trudnego okresu dziejów swego narodu, prezentując wielopłaszczyznową koncepcję ludzkiego upadku, który dotyka religijno-moralnego i społeczno-politycznego wymiaru życia społeczności Izraela i jej konkretnych przedstawicieli.
W artykule dokonano syntetycznego przeglądu pojęć biblijnych związanych z problematyką upadku oraz podjęto rozważania poświęcone fundamentalnej regule judaizmu, czyli zasadzie Bożej retrybucji. Na tym tle teologicznym przedstawiono fragmenty materiału źródłowego najbardziej reprezentatywne dla podejmowanego tematu.

Słowa kluczowe: Księga Sędziów, deuteronomista, przedmonarchiczne dzieje Izraela, kryzys religijno-moralny, upadek struktur społeczno-politycznych i militarnych, zasada Bożej odpłaty

Kontakt: Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych, Instytut Studiów Biblijnych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: dariuszdzi@op.pl
http://www.kul.pl/ks-dr-hab-dariusz-dziadosz,art_446.htmlPliki do pobrania:

» 124_Dziadosz.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887