zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-4-124-14Furio PESCI − Upadek i odkupienie. Perspektywa pedagogiczna


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Pedagogika chrześcijańska, uwzględniając doktrynę grzechu pierworodnego oraz stałą możliwość popełnienia przez człowieka grzechu osobistego, wypracowała w swoich dziejach własną, oryginalną perspektywę refleksji nad dobrym życiem i cnotą, które rozumiane są jako źródła pozytywnych sił pozwalających wierzącemu postępować na drodze naśladowania Chrystusa przez wychowywanie pragnień. Wada i grzech interpretowane są w tym ujęciu jako skutki zerwania właściwego związku między pragnieniem a szczęściem, prawość natomiast jako owoc właściwego wyboru i wykorzystania dóbr. W tym kontekście inspirację dla refleksji pedagogicznej i działań wychowawczych we współczesnym świecie mogą stanowić koncepcje takie, jak zaproponowana przez René Girarda teoria mimetyczna oraz etyka cnót, zwłaszcza w ujęciu Alasdaira MacIntyre’a.

 

Słowa kluczowe: pedagogika chrześcijańska, grzech, cnota, René Girard, Alasdair MacIntyre

 

Kontakt: Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università di Roma, Villa Mirafiori, Via Carlo Fea 2, 00161 Rzym, Włochy
E-mail: furio.pesci@uniroma1.it
Tel. + 38 0 7473632
http://dip38.psi.uniroma1.it/dipartimento/persone/pesci-furio

Furio PESCI − Caduta e riscatto. Una riflessione pedagogica

La pedagogia cristiana, partendo dal dato del peccato originale e dalla possibilità, sempre presente, del peccato attuale, ha elaborato, nel corso dei secoli la propria originale prospettiva, alla cui base si trova una riflessione sulla vita buona e sulle virtù, intese come forze positive che consentono al credente di progredire nella sequela Christi attraverso l’educazione dei desideri. Se il vizio e il peccato consistono nello smarrimento del giusto legame tra il desiderio di felicità, tipico di ogni essere umano, e la rettitudine nella scelta e nell'uso dei beni, alcune prospettive teoriche, come la teoria mimetica di René Girard e l’etica di prima persona e delle virtù, espressa particolarmente nella filosofia morale di Alasdair MacIntyre, possono ispirare la riflessione pedagogica e le pratiche educative nel mondo contemporaneo.

 

Parole chiave: pedagogia cristiana, peccato, virtù, René Girard, Alasdair MacIntyre

 

Contatti: Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università di Roma, Villa Mirafiori, Via Carlo Fea 2, 00161 Roma, Italia
E-mail: furio.pesci@uniroma1.it
Telefono: + 38 0 7473632Pliki do pobrania:

» 124_Pesci.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887