zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-4-124-15Agnieszka TES – Piętno upadku. Wybrane aspekty twórczości Anselma Kiefera


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Anselm Kiefer, obecny na międzynarodowej scenie artystycznej od kilkudziesięciu lat, należy do grona najwybitniejszych współczesnych twórców. Jego dzieło obejmuje rozległą oraz istotną tematykę, w tym problematykę Holocaustu, do prezentacji której twórca wykorzystuje wielość mediów, stosując zarazem oryginalne rozwiązania formalne. Sztuka Kiefera, mająca charakter erudycyjny, czerpie z rozlicznych źródeł, do których należą: niemiecka i światowa historia oraz kultura, Biblia, kabała, mitologie, sagi i legendy, literatura, filozofia oraz wybrane teorie nauki.

Formuła artykułu została zainspirowana konstatacjami na temat twórczości Kiefera zawartymi w monografii autorstwa Daniela Arrase’a. Wykorzystując elementy metody analityczno-hermeneutycznej, staram się przedstawić wielość kontekstów, w jakich w sztuce niemieckiego twórcy pojawia się motyw upadku, oraz możliwości jego wielorakich odczytań. W perspektywie tej ukazuję zarówno ogólne cechy formalno-stylistyczne dzieła Kiefera i omawiam jego poszczególne prace, w tym: Upadłe obrazy, Ikar, Resurrexit, Zimowy las, Rozbicie naczyń i Upadek gwiazd. W sztuce artysty analizuję przede wszystkim motyw Zagłady oraz reprezentację ,,po Auschwitz”. W prezentowanym tekście uwydatniam zagadnienie aktualizacji mitu, pokazując, w jaki sposób wybrane dzieła czerpią z tradycji antycznej, biblijnej i kabalistycznej, wiążąc ją z dramatem historii dwudziestego wieku. Przybliżam zarówno analizowane już w polskiej literaturze przedmiotu, jak i mało znane prace artysty, starając się wskazywać na złożoność ich inspiracji i przesłania oraz na ewolucję twórczości, którą zaobserwować można w okresie kilkudziesięcioletniej kariery Anselma Kiefera.

 

Słowa kluczowe: Anselm Kiefer, upadek, Holocaust, Biblia, kabała, mit, sztuka, pamięć

 

Kontakt: Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
E-mail: a.tes@poczta.fmPliki do pobrania:

» 124_Tes.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887