zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-1-125-15Henryk DUDA – Wyrażenie „Polish death camps” i jego innojęzyczne odpowiedniki. Komentarz lingwistyczny


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule omawia się użycie w dyskursie publicznym wyrażenia „Polish death camp(s)” i jego odpowiedników w różnych językach. Autor artykułu stoi na stanowisku, że struktury językowe oraz akt komunikacji są immanentnie niejednoznaczne, a właściwy odbiór komunikatu językowego wymaga ujednoznacznienia (konkretyzacji). Wyrażenie „Polish death camp(s)” może wystąpić przynajmniej w dwu znaczeniach i wskazywać na (1) obozy położone w Polsce, na terytorium państwa polskiego (znaczenie lokalizacyjne) lub (2) obozy założone i administrowane przez (ang. operated by) państwo polskie, przez Polaków. Wybór jednego z tych znaczeń zależy od tekstu (komunikatu) i jego kontekstu oraz od świadomości odbiorcy: jest każdorazowo uwarunkowany przez jego osobiste predyspozycje i  doświadczenia, zarówno życiowe, jak i polityczne, społeczne czy kulturowe, a zarazem przez pewne społecznie utrwalone stereotypy. Nawet zakładając dobrą wolę wszystkich stron publicznego dyskursu, stosowanie inkryminowanego wyrażenia może prowadzić do nieporozumień i utrwalenia w świadomości historycznej błędnego przekonania o rzeczywistych sprawcach Zagłady (Shoah).

Słowa kluczowe: dyskurs o Holokauście, niejednoznaczność w języku, etyka komunikacji językowej, „polskie obozy śmierci”

Kontakt: Katedra Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: henryk.duda@kul.lublin.pl
https://pracownik.kul.pl/henryk.duda/dorobekPliki do pobrania:

» 125_Duda.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887