zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-1-125-09Jakub GUŻYŃSKI – Między teorią prywacyjną a teorią zła radykalnego. Johna Milbanka krytyka pozytywnej ontologii zła


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł poświęcony jest analizie myśli Johna Milbanka w kontekście współczesnej debaty dotyczącej ontologii zła. Angielski teolog stawia kontrowersyjną tezę, że nowoczesna ontologia pozytywna zła ma swój udział w bezprecedensowym złu, które dokonało się w wieku dwudziestym. Filozoficzne źródła owej ontologii upatruje w teorii zła radykalnego, która rozwijana była przez Immanuela Kanta, Friedricha W.J. Schellinga, Martina Heideggera czy Jeana-LucaNancy’ego. Głównym przedmiotem krytyki Milbanka jest charakterystyczne dla tej teorii założenie o realnym istnieniu zła. Jak przekonuje, prowadzi ono nie tylko do usprawiedliwienia zła, ale również do uznania go za konieczność. Stanowisko to zestawione zostało z pokrewną mu krytyką etyki praw człowieka dokonaną przez Alaina Badiou oraz z tezą o banalności zła postawioną przez Hannah Arendt. Na tym tle rysuje się radykalność stanowiska Milbanka, który twierdzi, że jedynie teoria prywacyjna – odmawiająca złu istnienia i przyczyny – umożliwia rozpoznanie zła i wzięcie za nie odpowiedzialności. Co więcej, angielski teolog przekonuje, że teoria prywacyjna nie może zostać zsekularyzowana. Prowadzi go to do wniosku, że jednie chrześcijaństwo gwarantuje ontologiczne pierwszeństwo dobra i harmonii, konieczne do budowy sprawiedliwego społeczeństwa.

Słowa kluczowe: John Milbank, ontologia zła, teoria prywacyjna, zło radykalne, radykalna ortodoksja

Artykuł został przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego nr 2018/29/N/HS1/02127 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Autor składa podziękowanie recenzentom za cenne uwagi.

Kontakt: Zakład Filozofii Nauki, Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń, gabinet 312
E-mail: guzynski@doktorant.umk.plPliki do pobrania:

» 125_Guzynski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887