zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-1-125-05Andrzej HEJMEJ – Literatura w kulturze akuzmatycznej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Nowoczesne doświadczenie audialne kształtowane jest w dwudziestym i dwudziestym pierwszym wieku między innymi za sprawą rozwoju technologii i ekspansji mediów. Autor formułuje tezę, iż uczestnicy społeczeństwa medialnego funkcjonują dzisiaj w kulturze audiowizualnej, która przybiera formę kultury akuzmatycznej. Zgodnie z przyjętą optyką akcentuje fakt, że nowoczesne doświadczenie akuzmatyczne – rozmaite praktyki słuchania pośredniego, słuchanie „innym uchem” (formuła Pierre’a Schaeffera) – od początku ubiegłego stulecia rekonfiguruje hierarchię zmysłów. Mając na uwadze specyfikę doświadczenia audialnego, pokazuje, w jaki sposób wpływa ono na formę zjawisk literackich, praktyki odbioru i samo rozumienie literatury. W tym kontekście uprzywilejowane miejsce zyskuje fenomen głosu rozpatrywany w dwóch różnych sferach: jako głos in praesentia i głos in absentia.

Słowa kluczowe: literatura, głos, percepcja słuchowa, kultura akuzmatyczna, społeczeństwo medialne

Kontakt: Katedra Teorii Literatury, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków
E-mail: a.hejmej@uj.edu.pl
http://www.ktl.polonistyka.uj.edu.pl/prof-dr-hab.-andrzej-hejmejPliki do pobrania:

» 125_Hejmej.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887