zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-1-125-05Ks. Grzegorz STRZELCZYK – Słuchacze Logosu. Kategoria słuchania w teologii katolickiej – próba syntezy


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł stanowi próbę syntetycznej prezentacji znaczenia kategorii słuchania i roli, jaką pełni ona w teologii katolickiej. Opracowanie ujmuje najpierw – w perspektywie historiozbawczej – genezę „zadomowienia się” tej kategorii w życiu i refleksji ludu Bożego. Następnie omówione są obszary, w których szczególnie dochodzi ona do głosu w teologii katolickiej (recepcja objawienia w Kościele, indywidualne i wspólnotowe poszukiwanie woli Bożej). Na zakończenie przedstawiona zostaje koncepcja Karla Rahnera SJ, który z kategorii słuchania uczynił punkt wyjścia nie tylko antropologii, ale wręcz reinterpretacji systemu teologicznego. Wydaje się, że wkład Rahnera ujawnia dobitnie potencjał, który kategoria słuchania posiada implicite wewnątrz teologicznego gmachu – niezależnie od tego, jak w danym momencie dziejów potencjał ten jest explicite wykorzystany.

Słowa kluczowe: słuchanie, słowo Boże, posłuszeństwo, wiara, Karl Rahner SJ

Kontakt: Zakład Teologii Dogmatycznej, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Śląski, ul. Czempiela 1, 40-044 Katowice
E-mail: grzegorz@strzelczyk.edu.pl
http://strzelczyk.edu.plPliki do pobrania:

» 125_Strzelczyk.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887