zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-1-125-14Zofia ZARĘBIANKA – Semantyka ciszy w Pieśni o Bogu ukrytym Karola Wojtyły. Rekonesans


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł jest próbą prześledzenia mechanizmów uzyskiwania waloru ciszy w utworach Karola Wojtyły. Zasadnicza teza artykułu sprowadza się do przeświadczenia o fundamentalnej roli ciszy w strukturze wierszy Wojtyły. Pierwsza część tekstu przynosi ogólne rozważania teoretyczne dotyczące kategorii ciszy i milczenia oraz przykłady artystycznych rozwiązań stosowanych przez poetów polskich dwudziestego wieku (Czesława Miłosza, Józefa Czechowicza, Annę Kamieńską). Część druga artykułu zawiera przegląd najczęściej występujących w utworach Karola Wojtyły sposobów uzyskiwania efektu ciszy w tekście, z wyodrębnieniem poziomów, na których dokonuje się ewokowanie ciszy (strukturalnego, semantycznego, wyobrażeniowego, symbolicznego).

Słowa kluczowe: cisza, milczenie, poezja, medytacja, walor, Bóg

Kontakt: Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 16-18, 30-007 Kraków
E-mail: zofia.zarebianka@uj.edu.pl
http://www.khlp.polonistyka.uj.edu.pl/prof.-dr-hab.-zofia-zarebiankaPliki do pobrania:

» 125_Zarebianka.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887