zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-4-128-20Balázs M. Mezei – Czy możliwe jest w naszych czasach przywrócenie jedności uniwersytetu?


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule wykazuję, że intelektualna jedność uniwersytetu, a zwłaszcza uniwersytetu katolickiego, może i musi zostać przywrócona. Staje się to jasne w świetle nowego odczytania konstytucji apostolskiej Ex corde Ecclesiae oraz encykliki Fides et ratio, które zostały ogłoszone w celu zainicjowania reformy badań i nauczania prowadzonych na uniwersytetach. Proponuję nową refleksję nad tymi dokumentami opartą na radykalnej teologicznej filozofii Objawienia oraz „filozofii ludu” wyrosłej z intelektualnego kontekstu, w którym osadzone jest nauczanie papieża Franciszka. Jeśli jedność uniwersytetu katolickiego zostanie odbudowana zgodnie z tymi wytycznymi, można będzie również ponownie podjąć kwestię prawdziwej wspólnoty badaczy i wykładowców. W szczególności twierdzę, że należy dokonać reinterpretacji filozoficznych założeń uniwersytetu katolickiego i odnieść je do ważnych obszarów współczesnej nauki, zwłaszcza do teorii kwantów i badań nad świadomością. Jak pokazuję za pomocą diagramu Venna, różne płaszczyzny jedności uniwersytetu: badania, nauczanie i wspólnota, mogą zostać powiązane w system, w którym filozofia, a zwłaszcza filozofia Objawienia, odgrywa podstawową rolę.

Słowa kluczowe: uniwersytet, odnowa uniwersytetu katolickiego, filozofia Objawienia, filozofia ludu, fizyka kwantowa, badania nad świadomością, Ex corde Ecclesiae, Fides et ratio

Kontakt: Institute for Philosophy, Faculty of Humanities, Péter Pázmány Catholic University, Egyetem utca 1, 2087 Piliscsaba, Węgry
E-mail: filozofia@btk.ppke.hu
https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/filozofiai-intezet/anyagok/professor-balazs-mezei-english-cv-summaryPliki do pobrania:

» MEZEI.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887