zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-4-128-14 Jakub SADOWSKI – Pierestrojka i krótka historia pojęcia nadziei w oficjalnym dyskursie radzieckim


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule analizowane są konteksty, w których kategoria nadziei pojawia się w tekstach przemówień i pism Michaiła Gorbaczowa. Uwzględniono główne teksty programowe i manifesty polityczne ostatniego sekretarza generalnego KPZR – teksty, w których twórca polityki pierestrojki wyjaśnia i uzasadnia jej główne założenia. „Nadzieja” nie należy przy tym do słów, z którymi czytelnik Gorbaczowa styka się na każdej stronie jego pism. Na tle dyskursu władz radzieckich ostatni przywódca ZSRR wykorzystuje jednak ten termin w sposób niezwykły, odważny, świadczący o jakościowej zmianie sposobu formułowania przekazów politycznych.

Słowa kluczowe: Michaił Gorbaczow, pierestrojka, ZSRR, język

Kontakt: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński, ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków
E-mail: jakub.sadowski@uj.edu.pl
Tel. 12 6632510
http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/pl_PL/jakub-sadowskiPliki do pobrania:

» SADOWSKI.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887