zobacz powiększenie


Ethos 33 (2020) nr 1 (129)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS

Rok 33
2020 nr 1(129)

ROZMOWA

 • Od Redakcji –  Rozmowa: łaska chwili (P.M.)
 • From the Editors – Conversation: The Grace of the Moment (P.M.)
 • JAN PAWEŁ II – Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju (Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2001)
 • JOHN PAUL II – Dialogue Between Cultures for a Civilization of Love and Peace (Message for the celebration of the World Day of Peace 1 January 2001)

KU ZROZUMIENIU – DIALOG

KULTURA JAKO DIALOG

DIALOGICZNE PODSTAWY GOSPODARKI

ROZMOWA JAKO DOBRO

BYĆ SOBĄ POPRZEZ PRAWDĘ
O kategorii autotranscendencji według Tadeusza Stycznia SDS

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Mateusz CHRÓL – Farmakologia i ideologia. Wokół moralnych kontrowersji związanych z przemysłem farmaceutycznym (rec. E. Kaczmarek, Gorzka pigułka. Etyka i biopolityka w branży farmaceutycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019)
 • Janusz MARIAŃSKI – Światowe Dni Młodzieży. O styku religii instytucjonalnej z kulturą popularną (rec. E. Stachowska, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w perspektywie socjologii religii, Zakład Wydawniczy Nomos, Warszawa 2019)
 • Ryszard STRZELECKI – Myślenie według sacrum (rec. J. Michalczuk, Między zwątpieniem a nadzieją. Wokół problematyki sakralnej w dramacie polskim po roku 1989, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018)
 • Propozycje „Ethosu” (R. Piłat, O rozsądku i jego szaleństwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019; Z. Zarębianka, Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów polskich, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2019)

SPRAWOZDANIA

 • Zbigniew PAŃPUCH – Philosophia perennis wobec współczesnych problemów człowieka (XXII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Kim jest człowiek?”, KUL, Lublin, 5 XII 2019)
 • Kamil SZYMAŃSKI – Spotkanie filozofii z historią i tradycją (XI Zjazd Filozoficzny, KUL, Lublin, 9-14 IX 2019)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887