DOI 10.12887/33-2020-1-129-18Ks. Stanisław SUWIŃSKI – Być sobą, aby siebie przekraczać. Refleksje nad zagadnieniem autotranscendencji w ujęciu Tadeusza Stycznia i Karola Wojtyły–Jana Pawła II


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autor artykułu prowadzi rozważania nad zagadnieniem bycia sobą i przekraczania siebie, nawiązując do myśli Tadeusza Stycznia i Karola Wojtyły oraz innych autorów. Najpierw przedstawia pojęcie duchowości chrześcijańskiej jako podstawę rozumienia istoty człowieczeństwa, a następnie poddaje refleksji zagadnienie bycia sobą w relacji do innych. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że podejmowanie wysiłku na rzecz bycia sobą jest konieczne do kształtowania postawy otwartości na inne osoby i solidaryzowania się z nimi. Zdaniem autora ważne jest przybliżanie współczesnemu człowiekowi prawdy o nim samym, o jego naturze, aby mógł w oparciu o tę prawdę rozwijać w sobie zdolność autotranscendencji.

Słowa kluczowe: duchowość, bycie sobą, afirmacja, autotranscendencja

Artykuł stanowi zmienioną wersję referatu przedstawionego podczas sesji naukowej „Tożsamość i transcendencja osoby. Inspiracje pracą prof. Tadeusza Stycznia SDS Być sobą to przekraczać siebie” zorganizowanej przez Instytut Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 13 grudnia 2019 roku.

Kontakt: Katedra Teologii Systematycznej, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul Gagarina 37, 87-100 Toruń
Tel. 56 6114990
E-mail: stansu25@umk.pl
https://www.teologia.umk.pl/wydzial/jednostki-wydzialu/katedra-teologii-systematycznej/  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887