DOI 10.12887/33-2020-1-129-13Magdalena SZPUNAR – Rozmawianie bez rozmowy. O kryzysie komunikacji międzyludzkiej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule podjęty został problem zaniku autentycznej, głębokiej rozmowy, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Pozorne dialogi, będące w istocie monologami, którym nie towarzyszy dążenie do porozumienia komunikacyjnego, autorka określa mianem „rozmawiania bez rozmowy”. Dominacja komunikacji o charakterze fatycznym oraz zanik empatii, wrażliwości i uważności wobec drugiego człowieka, obserwowane w kulturze współczesnej, uniemożliwiają szczery dialog i autentyczne spotkanie. 

Słowa kluczowe: rozmowa, szkoła Palo Alto, milczenie, uważność, psychologiczny kanibalizm, wrażliwość

Kontakt: Zakład Nowych Mediów, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Tel. 12 6645839
E-mail: m.szpunar@uj.edu.pl
www.magdalenaszpunar.com  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887