DOI 10.12887/33-2020-1-129-16Bogdan ZBROJA – Budować siebie i wspólnotę. Znaczenie wiary w Liście św. Judy


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł koncentruje się na kwestii autentycznej wiary przedstawionej w Liście św. Judy. Hagiograf stwierdza, że prawdziwa wiara została przekazana ludziom świętym jeden raz i powinna być strzeżona i umacniana. Największe zagrożenie dla niej stanowią nauczyciele fałszu, którzy postępują niegodziwie, kierują się instynktem niczym zwierzęta i przekazują wiedzę opartą na własnych fantazjach. Autor Listu św. Judy porównuje ich postępowanie czynów negatywnych postaci ze Starego Testamentu (takich, jak Kain, Balaam czy Korach). Ukazuje też obraz łatwowiernej wspólnoty Kościoła, do której zdołali wejść głosiciele błędnej nauki. W artykule omówione zostały zarówno przedstawione przez hagiografa niebezpieczeństwa, na które narażona jest prawdziwa wiara, jak i jego pouczenia, w jaki sposób należy ją chronić oraz budować (poprzez modlitwę, czuwanie i nadzieję na łaskę Bożą). 


Słowa kluczowe: wiara, moralność, wspólnota wierzących, List św. Judy 


Kontakt: Katedra Teologii i Informatyki Biblijnej, Instytut Nauk Biblijnych, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, ul. Siostry Faustyny 3, 30-420 Kraków
E-mail: bogdan.zbroja@upjp2.edu.pl
Tel. 604802939  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887