DOI 10.12887/33-2020-1-129-21Ireneusz ZIEMIŃSKI – Unik jako sprzeciw. Gest Piłata w świetle Osoby i czynu Karola Wojtyły


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W tekście podjęta została próba interpretacji gestu umycia rąk wykonanego przez Piłata podczas procesu Jezusa, nawiązującej do czterech postaw moralnych: solidarności, sprzeciwu, konformizmu i uniku, wyróżnionych przez Karola Wojtyłę w książce Osoba i czyn. Autor artykułu argumentuje, że gest Piłata nie był wyrazem ani postawy solidarności, ani konformizmu, lecz sprzeciwu wobec zabójstwa niewinnego człowieka. Jeśli nawet sprzeciw ten nie był pełny i okazał się nieskuteczny (ostatecznie bowiem Piłat skazał Jezusa na śmierć, spełniając w ten sposób żądania kapłanów oraz tłumu zgromadzonego przed pałacem namiestnika), to jednak świadczy on o tym, że Piłat jako człowiek nie solidaryzował się z decyzją, którą wydał jako sędzia. Jego postawę można zatem określić mianem uniku; w sytuacji jednak, w której przyszło mu działać, unik wydawał się jedyną dostępną formą sprzeciwu.

Słowa kluczowe: Piłat, Jezus, uczestnictwo, solidarność, konformizm, unik, sprzeciw

Kontakt: Instytut Filozofi i Kognitywistyki, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński, ul. Krakowska 71/79, 71-017 Szczecin
E-mail: Ireneusz.Zieminski@univ.szczecin.pl
http://zieminski.whus.pl/  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887