zobacz powiększenie


Ethos 33 (2020) nr 2 (130)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS

Rok 33

2020 nr 2(130)

DOM

 • Od Redakcji – Domownik świata, domownik Boga (A.L.-K.,M.Ch.)
 • From the Editors – At Home in the World, at Home in the House of the Lord (M.Ch.)
 • JAN PAWEŁ II – „Aby uczynić człowieka lepszym...” (Przemówienie do władz państwowych PRL, Warszawa, 2 VI 1979)
 • JOHN PAUL II – “To make people better...” (Address to the civil authorities of the People’s Republic of Poland, Warsaw, 2 June 1979)

DOM BOŻY I DOM LUDZKI

DOM JAKO TERYTORIUM DUCHOWE

KU METAFORZE DOMU

LITERACKIE WIZJE DOMU

DOM KAROLA WOJTYŁY

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Mirosława OŁDAKOWSKA-KUFLOWA – „Nurt mijania jest też nurtem wzbierania”. Z dziejów recepcji twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II (rec. Pisarstwo Karola Wojtyły – Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych. Antologia, red. K. Dybciak, PIW, Warszawa 2019)
 • Agnieszka ZDUNIAK – Młodzi Polacy wobec normatywnych fundamentów porządku społecznego. Ewolucja postaw religijnych i moralnych (rec. J. Mariański, Maturzyści puławscy w latach 1994-2016. Szkic do portretu młodych Polaków, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2019)
 • Propozycje „Ethosu” (Karol Wojtyła–Jan Paweł II, Dzieła literackie i teatralne, t. 1, Juwenilia (1939-1946), red. J. Popiel i in., Centrum Myśli Jana Pawła II Instytucja Kultury m.st. Warszawy, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2019; J. Wojtysiak, M. Iwanicki, Źródła mądrości. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2020)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA

 • Noty o autorach
 • Contents 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887