zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-2-130-18Anna KRAJEWSKA, Kazimierz KRAJEWSKI – Doświadczenie integralne źródłem metafizyki. Metafizyka epistemologiczno-personalistyczno-etyczna


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule zarysowano koncepcję metafizyki epistemologiczno-personalistyczno-etycznej, wyrastającej z integralnego charakteru pierwotnego, rzeczywistego, ludzkiego doświadczenia. Doświadczenie to jest w rzeczywistości współdoświadczeniem czterech partykularnych doświadczeń: doświadczenia bytu, doświadczenia (przeżycia) aktu jego poznania, doświadczenia osobowego podmiotu i doświadczenia moralnego. W doświadczeniu integralnym te cztery partykularne doświadczenia tworzą jedną, nierozdzielną całość.

W związku z tym metafizykę, wyznaczoną przez to doświadczenie współokreślają cztery momenty: epistemologiczny, polegający na poznaniu sądowym z obecną w nim kategorią prawdziwości, personalistyczny, którego istotą jest konstytucja osoby poprzez towarzyszącą aktowi poznania refleksję in actu exercito, metafizyczny, ufundowany na realności (bytowości) podmiotu i przedmiotu doświadczenia oraz etyczny, konstytuowany przez „normatywność”, płynącą z jednej strony z poznania sądowego i obecnej w nim normatywnej mocy prawdy, z drugiej zaś z samego, narzucającego się podmiotowi przedmiotu, który „domaga się”  przez to jego afirmacji.  

Słowa kluczowe: asercja, prawda, normatywna moc prawdy, osoba, konstytucja osoby, transcendencja, transcendentalia, byt, metafizyka epistemologiczno-personalistyczno-etyczna.

Kontakt: Anna Krajewska, Katedra Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; Kazimierz Krajewski, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: (Anna Krajewska) anna.krajewska1@kul.pl; (Kazimierz Krajewski) kkrajewski @kul.pl
(Anna Krajewska) https://e.kul.pl/qlsale.html?op=4&prid=6361
(Kazimierz Krajewski) https://www.kul.pl/dr-kazimierz-krajewski,12888.html
(Anna Krajewska) ORCID: 0000-0003-2795-1263  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887