zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-2-130-10Natalia STENCEL – Wygnanie z domu pewności. O konieczności rezygnacji z „myśli ukończonej”. Perspektywa filozofii Lwa Szestowa


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł stanowi próbę interpretacji filozofii Lwa Szestowa. Kontekst rozważań stanowią z jednej strony wcześniejsze niż myśl autora oraz współczesne jej nurty intelektualne poszukujące wiedzy pewnej, z drugiej zaś współczesna filozofia postmodernistyczna. 

Przedmiotem szczególnego namysłu jest w tekście problem tak zwanej „myśli ukończonej” – Szestow ukazany został jako filozof, który – w przeciwieństwie do Kartezjusza i Kanta – świadomie i prawdziwie z niej rezygnuje. Myśl Szestowa pozostaje radykalnie różna także od refleksji filozofów współczesnych: postmodernistów i dekonstrukcjonistów, jak Derrida, Barthes, Foucault czy Guattari i Deleuze, którzy – jak wykazuje autorka – tylko pozornie uprawiają „filozofię otwartą”, w rzeczywistości skupiając się na zamkniętym dyskursie. 

Słowa kluczowe: Lew Szestow, pewność, dekonstrukcja, postmodernizm, filozofia rosyjska

Kontakt: Katedra Filozofii Poznania, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 9/203, 31-002 Kraków
E-mail: n.stencel@wp.pl  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887