zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-2-130-09Karolina SZCZEŚNIAK – Ku rekonstrukcji przestrzeni domu. Domowe artefakty jako wyznaczniki różnic kulturowych w wybranych fotodokumentach społecznych


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem analizy fotodokumentów społecznych w kontekście artefaktów reprezentatywnych dla problematyki domu było ukazanie prywatnej przestrzeni człowieka nie tylko w znaczeniu semiologicznym, ale również kulturowo-symbolicznym. Analiza porównawcza domowych artefaktów oparta została na poszukiwaniu miejsc wspólnych, ale też znaków świata materialnego różnicujących kultury. Ujęcie kontekstualne pozwoliło zbadać świat przedstawiony na fotografiach dokumentalnych z perspektywy ewolucji kultury i jej wewnętrznego zróżnicowania systemowego, a także wpływów międzykulturowych. Deszyfracja znaków-przedmiotów ma charakter polisemiczny, uwarunkowany kulturowo. W dyskursie międzykulturowym elementy różnych modeli kultury społecznej są relacyjnie analizowane i hierarchizowane jako dominujące, preferowane lub marginalne, peryferyczne. W przypadku artefaktów funkcjonujących w przestrzeni domowej kryteria ich oceny oparte zostały na pragmatyce, ale również na ich konotacjach symbolicznych w kontekście „zgodności” z duchowym wymiarem kultur narodowych lub etnicznych. Fotodokumenty ukazujące artefakty domu pozwalają badaczowi wydobyć związki łączące człowieka z przestrzenią domową, a zarazem kształtowanie się tożsamości jednostki i miejsca jako składników kultury i tworów kulturowych.  

Słowa kluczowe: dom, zadomowienie, bezdomność, artefakty, różnice międzykulturowe, fotografia społeczna

Kontakt: Katedra Badań nad Kulturą i Komunikacją, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 133, 20-036 Lublin
Tel. 81 5372840
E-mail: karolina.szczesniak@poczta.umcs.lublin.pl
https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,3331,pl.html  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887