zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-3-131-16Urszula JAŃCZYK – Jakiego Wojtyłę znamy? O problemach edycji utworów literackich i teatralnych Karola Wojtyły. Aspekt tekstologiczny


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł jest próbą tekstologicznej analizy edycji utworów literackich i teatralnych Karola Wojtyły, która koncentruje się na ukazaniu dziejów tekstów (od momentu ich powstania, przez ich różne odmiany, do – jeśli to możliwe – ostatecznej wersji) oraz odsłonięciu procesu twórczego. Prezentowane w edycji krytycznej zapiski brulionowe oraz aparat krytyczny (zawierający różne warianty tekstu) umożliwiają rozpoznanie nowego sensu opublikowanych utworów. Autorka artykułu podkreśla znaczenie brulionowości i wariantywności twórczości Karola Wojtyły, wskazując jednocześnie na wiążące się z tym problemy tekstologiczne, przed którymi staje edytor – przede wszystkim związane z ustaleniem ostatecznej, zgodnej z intencją twórcy wersji tekstu w taki sposób, by uniknąć arbitralnych decyzji edytorskich. Zadanie to w przypadku utworów Karola Wojtyły okazuje się niezwykle trudne. Autor nie zawsze w pełni kontrolował poszczególne edycje i niekiedy zatwierdzał do druku dwa różne warianty tekstu. Artykuł proponuje nowe spojrzenie na twórczość autora Hioba w oparciu o ustalenia i narzędzia krytyki genezy.

Słowa kluczowe: tekstologia, krytyka genezy, brulion, wariantywność, proces twórczy, wydanie krytyczne, intencja twórcza, Karol Wojtyła, Jan Paweł II

Kontakt: Katedra: Tekstologii i Edytorstwa, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział: Nauk Humanistycznych, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: urszula.janczyk@kul.pl
Tel. 81 4454420  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887