zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-4-132-05Janusz KRÓLIKOWSKI – Święta władza. Forma wewnętrzna pojęcia władzy w Kościele


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Punktem wyjścia rozważań zawartych w artykule jest stwierdzenie, że aby sprawowanie władzy udzielonej na mocy sakramentów mogło urzeczywistniać się we właściwym kształcie zewnętrznym i efektywnie służyć wspólnocie kościelnej, należy odpowiednio określić formę wewnętrzną tej władzy na gruncie teologii systematycznej. Władzę kościelną należy rozumieć w wymiarze chrystologicznym, ściśle bowiem łączy się ona z Chrystusowym wezwaniem do pójścia za Nim, skierowanym do wybranych uczniów. Uczestnictwo w tym posłaniu zbawczym wymaga upodobnienia się do Chrystusa. Nadrzędnym celem sprawowania władzy w Kościele jest zatem służba na rzecz ogłoszonego przez Chrystusa królestwa Bożego. Warunkiem właściwego pełnienia funkcji wynikających ze święceń jest zaś bezwzględne uznanie pierwszeństwa Chrystusa.

Autor podkreśla, że w obecnej sytuacji Kościoła szczególne znaczenie ma właściwe określenie relacji między wewnętrznym wymiarem władzy a jej formą zewnętrzną. Zwraca też uwagę na potrzebę przezwyciężenia fałszywych przeciwstawień w tym zakresie – przede wszystkim przeciwstawienia formy zewnętrznej sprawowania władzy i wolności sprawującego władzę – jako środek zaradczy wskazując podejście realistyczne i nadanie prymatu temu, co obiektywne.

Słowa kluczowe: święta władza, pójście za Chrystusem, służba, posłanie, święcenia, królestwo Boże, forma wewnętrzna, obiektywizm

Kontakt: Katedra Teologii Systematycznej, Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów
E-mail: jkroliko@poczta.onet.pl
http:/krolikowski.diecezja.tarnow.pl  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887