zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-4-132-20Zofia ZARĘBIANKA – Aspekty tradycji w myśli i dziele literackim Karola Wojtyły. Rozpoznania wstępne


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł stanowi przegląd możliwych odniesień do tradycji oraz sposobów jej rozumienia dających się wysnuć zarówno z utworów literackich Karola Wojtyły, jak i z jego tekstów o charakterze dyskursywnym. Pierwsza część artykułu prezentuje namysł nad definiowaniem tradycji przez Wojtyłę w kontekście kategorii takich, jak „narodowa tożsamość”, „pamięć”, „kultura”, „naród”. Część druga zawiera refleksje nad obecnością różnoimiennych odwołań do tradycji w utworach literackich tego autora. Szczególną uwagę poświęcono tradycjom literatury dwudziestowiecznej, do której aluzje i odwołania można znaleźć w jego dziele. W tym wątku podjęto także problem zbieżności stosowanych przez Wojtyłę rozwiązań artystycznych i ideowych z tendencjami właściwymi dla polskiej literatury lat 1918-1939, a założeniem rozważań było przekonanie o zachodzeniu immanentnych związków twórczości literackiej Karola Wojtyły z procesami rozwojowymi polskiej literatury początku dwudziestego wieku.

Słowa kluczowe: Karol Wojtyła, literatura, konwencja gatunkowa, tożsamość, kultura, pamięć

Kontakt: Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 16-18, 
30-007 Kraków 
E-mail: zofia.zarebianka@uj.edu.pl
http://www.khlp.polonistyka.uj.edu.pl/prof.-dr-hab.-zofia-zarebianka  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887