zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-4-132-21Alicja ŻYWCZOK – Ludzkie wady jako wyzwania etyczne i wychowawcze. Rozważania na kanwie dziejopisarstwa Wincentego Kadłubka


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł przedstawia hermeneutyczną interpretację mniej znanej części dorobku średniowiecznego myśliciela i kronikarza Wincentego Kadłubka, którego dzieło stanowi, zdaniem autorki, szczególnie wartościowe rodzime dziedzictwo kulturowe. Autorka przeprowadza szczegółową analizę negatywnych dyspozycji moralnych (ich przejawów, przyczyn i skutków) jako przeciwieństwa cnót i przybliża kryteria pozwalające je rozpoznawać i rozróżniać. Analiza ludzkich przywar okazuje się pomocna w ich eliminacji z życia zarówno jednostek, jak i społeczności. Zasadniczym celem zaprezentowanych badań było udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Jakie negatywne dyspozycje moralne wyodrębnia Wincenty Kadłubek i jak je wartościuje? Jakie dostrzega przejawy, przyczyny i skutki wskazanych przez siebie przywar? W jaki sposób należy – jego zdaniem – zapobiegać tym dyspozycjom negatywnym i jak je przezwyciężać w procesie wychowania młodego pokolenia? Jakie przesłanie etyczne i wychowawcze można dzisiaj odczytać w dorobku dziejopisarza?

Słowa kluczowe: wada, dyspozycja negatywna, przywara, cnota, historiografia, etyka, proces wychowania

Kontakt: Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice
E-mail: alicja.zywczok@us.edu.pl
ORCID: 0000-0003-3994-9558  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887