zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-1-133-07Natalia STENCEL – Głupi, czyli inny. Podmiot w mistyce przeżyciowej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł stanowi próbę przedstawienia mistyki przeżyciowej przez pryzmat zagadnienia głupoty. Szczególną uwagę zwrócono na podmiotowość manifestującą się w tekście świadectwa mistycznego – głównym kontekstem metodologicznym są tu hermeneutyka Gadamera i Ricoeura oraz pewne elementy filozofii dialogu. Ważny punkt odniesienia stanowi „inność” w rozumieniu Lévinasa, Bubera, ale także Lacana. Przekaz podmiotu jest niedostępny wspólnocie, ale w procesie wysłowienia staje się obcy także swojemu autorowi. Mistyk to podmiot zdystansowany tak względem sacrum, jak i profanum – w każdym z tych układów odniesienia okazuje się innym, czyli głupcem.

Słowa kluczowe: głupota, mistyka, inność, hermeneutyka, narracja

Tekst powstał w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki noszącego tytuł „Podmiotowość w polskich tekstach mistycznych XX wieku”, numer rejestracyjny: 2018/31/N/HS1/02721.

Kontakt: Katedra Filozofii Poznania, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski  Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 9/203, 31-002 Kraków 
E-mail: natalia.stencel@doktorant.upjp2.edu.plPliki do pobrania:

» Stencel.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887