zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-2-134-06Ks. Janusz KRÓLIKOWSKI – Rozwój języka doktrynalnego w służbie wiary


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule podjęty został problem rozwoju języka doktrynalnego w Kościele przy zachowaniu wierności objawieniu Bożemu. Kościół w swojej doktrynie posługuje się własnym, specyficznym językiem, który podlega rozwojowi. W obecnych czasach nierzadko pojawiają się postulaty odnowy tego języka. Wydaje się to słuszne, lecz odnowa taka wymaga uwagi i odpowiedzialności. Należy poznać, jak kształtował się język doktrynalny Kościoła, jak uwzględniano w nim pryncypia teologiczne i hermeneutyczne, aby zapewnić jego autentyczność w relacji do tajemnicy Boga Zbawcy, a także jak dążono do zapewniania językowi doktrynalnemu należytego i możliwie szerokiego rozumienia we wspólnocie kościelnej. Teologia doszła w tym względzie do wielu wartościowych wniosków, bez których nie da się autentycznie kształtować języka doktrynalnego i teologicznego. Przede wszystkim podkreślano potrzebę zachowania jego związku z językiem potocznym, w taki jednak sposób, aby nie utracić jego specyfiki wynikającej z tajemnicy Boga, o której mówi. Troska o język zakłada także dobrą znajomość aktualnych wyzwań, do których należy dzisiaj pluralizm oraz nowa mentalność.

Słowa kluczowe: wiara, język, słowo, doktryna, teologia, hermeneutyka, tajemnica, pluralizm. Kontakt: Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów


E-mail: jkroliko@poczta.onet.pl
http:/krolikowski.diecezja.tarnow.pl  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887