zobacz powiększenie


ETHOS ROK 34 2021 NR 3 (135)


Cena brutto: 25,00 PLN za szt.

ETHOS

Rok 34

2021 nr 3(135)

PAMIĘĆ

ŚWIADOMOŚĆ – PAMIĘĆ – TOŻSAMOŚĆ

PAMIĘĆ I HISTORIA

OBRAZY PAMIĘCI

PAMIĘĆ JAKO ZAPIS PRZESZŁOŚCI

KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Paweł PRÜFER – Sekularyzacja czy desekularyzacja? (rec. J. Mariański, Peter Ludwig Berger (1929-2017). Przejście od sekularyzacji do desekularyzacji, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Lublin 2021)
  • Ks. Krzysztof BURCZAK – Jak wykuwała się koncepcja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (rec. A. Dębiński, M. Pyter, Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim – twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020)
  • Propozycje „Ethosu” (M. Szulakiewicz, „Uczyń nas otwartymi”. Studia z filozofii otwartości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887