zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-3-135-06Adriana WARMBIER – Świadomość przedrefleksyjna i tworzenie ocen. Rola pamięci i antycypacji afektywnej w procesach motywacyjnych i rozumowaniu praktycznym


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule rozważana jest kwestia, w jakim stopniu przedrefleksyjna forma świadomości wpływa na kształtowanie się procesów zachodzących na poziomie refleksji. Autorka broni tezy, że przeżywane przez nas afekty, które powstają w przedrefleksyjnej fazie naszego doświadczenia i przejawiają się w postaci ocen dotyczących przedmiotu, z którym są związane, nie przemijają bez śladu, lecz trwają w formie przedrefleksyjnej pamięci afektywnej, odgrywając znaczącą rolę w procesie decyzyjnym i rozumowaniu praktycznym. Wychodząc od zarysowania dwóch modeli struktur motywacyjno-ocennych, obejmujących wzajemny stosunek sfery intelektualno-duchowej, sfery emocjonalnej i sfery cielesnej, autorka wskazuje miejsce i rolę przedrefleksyjnych pobudzeń afektywnych w kształtowaniu się pragnień. Dowodzi, że zachodzi ono na różnych poziomach (przedrefleksyjnym i refleksyjnym). W przeprowadzonej argumentacji przywołuje Ricoeurowski opis schematu potrzeby i jego odniesienia do struktur wolitywnych, który stanowi ważną część badań zawartych w tomie Le volontaire et l’involontaire.

Słowa kluczowe: świadomość przedrefleksyjna, pamięć afektywna, podmiotowość, ciało własne, rozumowanie praktyczne 

Kontakt: Zakład Etyki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
E-mail: adriana.warmbier@uj.edu.pl
https://filozofia.uj.edu.pl/adriana-warmbierPliki do pobrania:

» Warmbier.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887