zobacz powiększenie


ETHOS ROK 34 2021 NR 4 (136)


Cena brutto: 25,00 PLN za szt.

ETHOS

Rok 34

2021 nr 4(136)

LUDZIE I MIEJSCA

 • Od Redakcji – Magia miejsc (D.Ch.)
 • From the Editors – The Magic of Place (D.Ch.)
 • JAN PAWEŁ II – Przestrzenie tajemnicy Wcielenia (Fragmenty Listu o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia, Watykan, 29 VI 1999)
 • JOHN PAUL II – Spaces of the Mystery of the Incarnation (Extracts from John Paul II’s Letter concerning Pilgrimage to the Places Linked to the History of Salvation, Vatican, 29 June 1999)

ZAKORZENIENIE

MIASTA I TEKSTY

ŚWIATY LITERACKIE

KSZTAŁT MIEJSCA

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Jacek WOJTYSIAK – Dzieło życia (rec. S. Judycki, Epistemologia, t. 1-2, W drodze – Instytut Tomistyczny, Poznań – Warszawa 2020)
 • Maciej RAJEWSKI – Kultura jako oręż. Renesansowa wyjątkowość i atrakcyjność dawnej Florencji (rec. P. Strathern, The Florentines: From Dante to Galileo, Atlantic Books, London 2021)
 • Katarzyna BUGANIK – Osobowość – biografia – pisarstwo. O splocie życia i dzieła Zofii Kossak-Szczuckiej (rec. Zofia Kossak-Szczucka. Służba, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021)
 • Propozycje „Ethosu” (J. Jaśtal, Nadzieja z Melos. Przyczynek do debaty nad pojęciem elpis, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2021; T. Nowicki, D. Misiura, Spuścizna archiwalna księdza Profesora Tadeusza Stycznia SDS. Inwentarz, cz. 1, Dokumentacja aktowa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA

 • Noty o autorach
 • Contents 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887