zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-4-136-07Jarosław KRAJKA – Nauczyciele wobec różnych odmian języka angielskiego. Minikorpusy językowe samodzielnie przygotowywane przez nauczycieli jako sposób podnoszenia świadomości zróżnicowania współczesnego języka angielskiego


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Metodyka nauczania języków obcych poświęca dużo uwagi umiejętnościom nauczycielskim w wielu obszarach, jednak dopiero w ostatnich latach dużo większy nacisk zaczęto kłaść na autonomię nauczyciela w wielu sferach nauczania. Między innymi, wraz ze zmianą roli języka angielskiego i rozpowszechnieniem jego odmian regionalnych (tzw. World Englishes lub New Englishes), wyzwaniem dla nauczyciela okazało się wprowadzanie tych elementów do procesu nauczania w sposób niezaburzający ugruntowanego u uczniów standardu językowego. Do zadań nauczyciela należy, między innymi, budowanie wśród uczniów postaw tolerancji, otwartości i wrażliwości na różnorodność kulturową i dialektalną języka angielskiego, zarówno wśród rodzimych, jak i nienatywnych jego użytkowników. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie badania mającego na celu stworzenie środowiska służącego autonomizacji studentów-przyszłych nauczycieli języków obcych w procesie poznawania specyfiki języka angielskiego jako języka globalnego. W szczególności ewaluacji poddane zostały dwie wybrane metody rozwijania świadomości językowo-kulturowej przyszłych nauczycieli, a mianowicie opracowywanie autorskich planów lekcji i tworzenie własnego minikorpusu językowego – obie w oparciu o wybraną niestandardową odmianę języka angielskiego.  

Słowa kluczowe: uczenie się w oparciu o dane językowe, językoznawstwo korpusowe, kształcenie nauczycieli języków obcych, przygotowanie materiałów dydaktycznych

Kontakt: Katedra Lingwistyki Stosowanej, Instytut Neofilologii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin
E-mail: jaroslaw.krajka@mail.umcs.pl
Tel. 81 5338892
https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,1359,pl.htmlPliki do pobrania:

» Krajka.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887