zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-4-136-18Adela KUIK-KALINOWSKA – Jan Trepczyk i idea odrodzenia Kaszubszczyzny


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Jan Trepczyk, obok Aleksandra Labudy i Jana Rompskiego, był czołowym przedstawicielem kaszubskiej grupy literackiej nazywanej zrzeszyńcami, której główną ideą było odrodzenie Kaszubszczyzny. Celem prezentowanego artkułu jest ukazanie działalności, a przede wszystkim twórczości literackiej i muzycznej Jana Trepczyka, który przejąwszy of Floriana Ceynowy, Aleksandra Majkowskiego i Jana Karnowskiego ideę regionalizmu kaszubskiego, realizował wizję kaszubszczyzny zarówno swoich poprzedników, jak i własną. Przedmiot analizy i interpretacji stanowią założenia ideowe twórczości poetyckiej Méstra Jana, obejmującej różnorodne zakresy tematyczne: historię, tradycję, kulturę i naturę Kaszub oraz język kaszubski. Poeta kładł silny nacisk na wartość i znaczenie języka kaszubskiego, w jego trwaniu widział bowiem gwarancję rozwoju kultury, duchowości i tradycji Kaszub. Spuścizna Trepczyka obejmuje między innymi liryki, różnorodne tak pod względem formy, poetyki, jak i gatunku. Jest to poezja z jednej strony wykorzystująca elementy tradycji muzycznej Kaszub, z drugiej zaś składniki folklorystyczne głęboko zakorzenione w kulturze obrzędowej ludności kaszubskiej. W swoich utworach Trepczyk buduje mit małej ojczyzny – Kaszub, którą scala z wielką ojczyzną – Polską. Sięga także do historii Pomorza i Kaszub, ukazując silny związek kultury kaszubskiej z dawną Słowiańszczyzną. Dla zobrazowania idei ocalania dziedzictwa kaszubszczyzny poeta stosuje zarówno proste i autentyczne środki językowe, jak i formy patetyczne i wzniosłe, dodające sił i pobudzające do czynu.

 

Słowa kluczowe: Jan Trepczyk, literatura kaszubska, tradycja ludowa Kaszub, język kaszubski, tożsamość kaszubska

Kontakt: Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich, Katedra Filologii Polskiej, Instytut Filologii, Akademia Pomorska w Słupsku, ul Arciszewskiego 22 A, 76-200 Słupsk
E-mail: filpol@apsl.edu.pl
Tel. 59 8405326 wew. 326
https://www.apsl.edu.pl/struktura/jednostki-dydaktycznePliki do pobrania:

» Kuik.Kalinowska.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887