zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-4-136-16 Magdalena ZDUN – Homo regionalis. Region jako miejsce życia i aktywności człowieka.


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł ma celu identyfikację trzech podstawowych modeli homo regionalis – człowieka, żyjącego w regionie. Modele te wyprowadzone zostały z koncepcji regionu formułowanych na gruncie geografii i teorii socjologicznej. Trzy wskazane ujęcia regionu: materialistyczne, interakcyjne i systemowe, powiązane są ze wskazanymi przez Antoninę Kłoskowską rodzajami kultury: kulturą bytu, kulturą socjetalną i kulturą symboliczną. Z nimi też należy łączyć modele człowieka, rozumiane przede wszystkim jako typy osobowości regionalnej. Pierwszy z nich, model człowieka zatroskanego o byt, wykazuje związek z terytorium fizycznym i materialnym obszarem zabezpieczenia. Zapleczem interpretacyjnym dla tego wzorca jest Heideggerowska wizja świata rzeczy „poręcznych”. Model drugi, związany z interakcyjnym spojrzeniem na region, przedstawia człowieka zatroskanego o więź regionalną. Dyskutowany jest on w kontekście strukturalizmu funkcjonalnego, ujmującego region jako pole relacji, w którym jednostka stanowi ogniwo łańcucha powiązań. Wreszcie model trzeci – wieńczący analizę – to model człowieka zatroskanego o sens. Wzorzec ten łączy się z systemowym ujęciem regionu, definiującym terytorialną całość poprzez strukturę sensu. Mieszkaniec tak rozumianego regionu to obywatel „małej ojczyny”.


Słowa kluczowe: region, homo regionalis, kultura, modele człowieka regionalnego


Publikacja została sfinansowana z subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.


Kontakt: Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Instytut Studiów Miejskich i Gospodarki Przestrzennej, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rakowicka 27, 31-510 Kraków
E-mail: zdunm@uek.krakow.pl
Tel. 12 2937679
www.uek.krakow.plPliki do pobrania:

» Zdun.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887