zobacz powiększenie


Dorota CHABRAJSKA – Jeść czy nie jeść? Pytanie naszych czasów


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Esej podejmuje kwestię ewolucji i transformacji pytań filozoficznych w historii kultury Zachodu. O ile pytania, które zrodziły filozofię, dotyczyły kwestii takich, jak byt, poznanie czy dobro moralne, i przez wieki stanowiły inspirację dla różnych dziedzin kultury, o tyle w drugiej połowie dwudziestego stulecia dokonała się – pod wpływem postmodernizmu i związanego z nim odrzucenia rygoru metodologicznego w myśleniu – ich transformacja prowadząca do zatarcia różnicy między wiedzą a mniemaniem rozumianym w Platońskim sensie. W rezultacie tego procesu znaczna część filozofii uległa przekształceniu w wycinkowe studia nad kulturą, a w obszar dociekań filozoficznych włączono zagadnienia, które w sensie metodologicznym stanowią przedmiot badań odrębnych dyscyplin szczegółowych. Do zagadnień tego rodzaju należą problemy poruszane w ramach food studies, badań łączących kwestie dotyczące żywienia, klimatologii, ekologii i ochrony zwierząt. Podczas gdy większość tych zagadnień wymyka się opracowaniu czysto filozoficznemu, kwestia stosunku człowieka do innych istot czujących domaga się analizy antropologicznofilozoficznej i etycznej, której narzędziem mogłaby stać się wypracowana przez Karola Wojtyłę kategoria uczestnictwa.

Słowa kluczowe: pytania filozoficzne, poznanie prawdziwościowe, food studies, food ethics, ochrona zwierząt, kategoria uczestnictwa

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453218
http://www.ethos.lublin.pl/index.php?mod=article&aid=204  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887