zobacz powiększenie


DOI 10.12887/35-2022-2-138-07Marta KWAŚNICKA – Literatura jako teologia naturalna? Wątki postsekularne w późnych tekstach Andrzeja Kijowskiego


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Pod koniec życia Andrzej Kijowski, krytyk literacki i pisarz, powrócił do praktykowania wiary katolickiej. Dociekliwość neofity połączona z dogłębnym rozumieniem fenomenu twórczości literackiej pozwoliła mu na stworzenie oryginalnej teorii dotyczącej związku pomiędzy literaturą a religią. Podejście polskiego krytyka było częściowo zbieżne z postsekularnymi teoriami formułowanymi o wiele później przez Charlesa Taylora czy Garhama Warda. Kijowski wypracował jednak swoje stanowisko samodzielnie, opierając się na tekstach Józefa Tischnera, Christophera Dawsona i innych. Autorka artykułu analizuje eseje Kijowskiego zamieszczone w zbiorze Tropy (1986), publikowane oraz niepublikowane fragmenty jego dziennika z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a także notatki z tego okresu, rekonstruując zapomniany nurt polskiej krytyki literackiej. Celem artykułu jest wyjazanie, że punkt widzenia Kijowskiego różnił się od sakrologii literackiej – autor Tropów pod wieloma względami antycypował późniejsze teorie postsekularne, pozostając przy tym myślicielem ortodoksyjnie katolickim.


Słowa kluczowe: postsekularyzm, katolicyzm, Andrzej Kijowski, krytyka literacka, religia

Przygotowanie tego artykułu zostało sfinansowane ze środków z grantu Narodowego Centrum Nauki (nr umowy UMO-2018/31/B/HS1/02050) przeznaczonych na realizację projektu badawczego Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki Oświecenia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Kontakt: Instytut Literatury, ul. Smoleńsk 20/12, 31-112 Kraków
E-mail: martakwasnicka@gmail.com
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marta_Kwa%C5%9Bnicka
https://orcid.org/0000-0002-8523-234XPliki do pobrania:

» Kwasnicka.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887