zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2022-2-138-06Michał KRUSZELNICKI – Nikołaj Fiodorow wobec tradycji i teologii prawosławnej. Źródła i perspektywy krytyki


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Tekst stanowi próbę rekonstrukcji i analizy krytyki, z jaką spotkała się „filozofia wspólnego czynu” Nikołaja Fiodorowa ze strony wielkich rosyjskich teologów i myślicieli religijnych. Autor artykułu skupia się na klasycznych i najbardziej znaczących momentach z dziejów krytyki Fiodorowa, uwypukla główne argumenty krytyków, weryfikuje zasadność podnoszonych zarzutów, a następnie rozszerza przestrzeń dociekań o istotne również z jego punktu widzenia wątpliwości teologiczne i filozoficzne. Analiza kolejnych głosów krytycznych pozwala dostrzec powtarzający się w ich obrębie schemat argumentacyjny, który stanowi wyzwanie dla apologetów myśli Fiodorowa. Zamiarem autora artykułu nie jest jednak deprecjonowanie koncepcji rosyjskiego wizjonera z punktu widzenia „ortodoksyjnego” chrześcijaństwa, lecz raczej przygotowanie gruntu dla jej przyszłych analiz. Ponadto autor wskazuje, że dopiero po poddaniu projektu Fiodorowa krytyce filozoficznej i teologicznej możliwe staje się uchwycenie jego roli dla refleksji nad aktualnością chrześcijańskiego mitu.

Słowa kluczowe: Nikołaj Fiodorow, „filozofia wspólnego czynu”, teologia prawosławna, wskrzeszenie człowieka 

Kontakt: Kolegium Studiów Pedagogicznych, Wydział Studiów Stosowanych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław
E-mail: michal.kruszelnicki@dsw.edu.pl
https://dsw.academia.edu/michalkruszelnicki
https://orcid.org/0000-0002-4987-9218Pliki do pobrania:

» Kruszelnicki.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887