DOI 10.12887/37-2024-2-146-09 Adam FITAS – Drogi do prawdy. O kluczowej wartości w dziele Józefa Mackiewicza


Cena brutto: 7,00 PLN

Prawda jest kluczową wartością zarówno w prozie publicystycznej, jak i artystycznej Józefa Mackiewicza (1902-1985), jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy dwudziestego wieku oraz klasyka myśli antykomunistycznej. Autor artykułu pokazuje, jakimi sposobami (drogami) Mackiewicz stara się zbliżyć do prawdy obiektywnej (przyrodzonej). Są to: świadectwo, doświadczenie, historia i literatura. Każda z tych dróg jest w artykule szerzej zaprezentowana oraz zilustrowana wybranymi przykładami z twórczości pisarza.

Słowa kluczowe: Józef Mackiewicz, prawda, świadectwo, dokument, historia, literatura 

Kontakt: Katedra Teorii i Antropologii Literatury, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: fitamka@kul.pl
ORCID 0000-0002-2523-0924Pliki do pobrania:

» Fitas.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887