DOI 10.12887/37-2024-2-146-08Jan Kreft, Monika Boguszewicz-Kreft, Mariana Fydrych – „Strażnicy prawdy”. Opór dziennikarzy przed algorytmizacją dziennikarstwa


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Bez względu na użyte terminy – od „dziennikarstwa zrobotyzowanego” (robot journalism), „zautomatyzowanego” (automated journalism), „algorytmicznego” (algorithmic journalism) i „pisanego maszynowo” (machine-written journalism) – w redakcjach postępuje proces automatycznego tworzenia i dystrybucji treści.  Tymczasem sprawowanie kontroli nad tworzeniem i dystrybucją wiadomości jest uznawane za podstawowy element tożsamości zawodowej dziennikarzy. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących postrzegania przez dziennikarzy algorytmicznego tworzenia treści w kontekście wartości zawodowych oraz własnej tożsamości. Badania przeprowadzono metodą jakościową wykorzystując technikę częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z 18 dziennikarzami zatrudnionymi w czołowych polskich mediach. Jak wynika z badania, dziennikarstwo algorytmiczne jest odbierane przez dziennikarzy przede wszystkim w kontekście zagrożeń dotyczących fundamentalnej zasady dziennikarskiej, jaką jest przekazywanie prawdziwych informacji, ponieważ na pierwszy plan jest wysuwany potencjał tworzenia i dystrybucji fake news. Badani, broniąc dziennikarskiej tożsamości zawodowej, konfrontowali wady dziennikarstwa algorytmicznego z unikatowymi kompetencjami „ludzkich” dziennikarzy, postrzegając ich jako orędowników dbałości o standardy jakości dyskursu społecznego i „strażników prawdy”.

Słowa kluczowe: prawda, postprawda, tożsamość dziennikarska, dziennikarstwo algorytmiczne 

Kontakt: (Jan Kreft) Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, ul. Traugutta 79, 80-233 Gdańsk; (Monika Boguszewicz-Kreft) Wydział Biznesu, Uniwersytet WSB Merito, Al. Grunwaldzka 238a, 80-266 Gdańsk, Poland; (Mariana Fydrych) Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland
E-mail: (Jan Kreft) jan.kreft1@pg.edu.pl; (Monika Boguszewicz-Kreft) monika.boguszewicz-kreft@gdansk.merito.pl; (Mariana Fydrych) mariana.fydrych@alumni.uj.edu.pl
ORCID (Jan Kreft) 0000-0002-9294-7175; (Monika Boguszewicz-Kreft) 0000-0003-4129-8424; (Mariana Fydrych) 0000-0001-7706-9792Pliki do pobrania:

» Kreft_et_al.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887