DOI 10.12887/37-2024-2-146-03Agnieszka LEKKA-KOWALIK – Postprawdziwa teoria prawdy


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Na tle różnych prób zrozumienia postprawdy w artykule wykazano, że ujęcie tego, czym jest postprawda, należy interpretować jako postteorię prawdy. W teorii tej prawdę definiuje się jako adaequatio intellectus et affectuum meorum. Moja emocja stanowi zatem zarówno kryterium prawdziwości danego twierdzenia, jak i jego uprawdziwiacz. To z kolei nadaje twierdzeniu „to prawda” moc performatywną. Fakt ten ma rozmaite konsekwencje, takie jak upolitycznienie prawdy, nieważność logiki i argumentacji, zamiana dialogu na perswazję, epistemologii na etykę i poznania na konstrukcję. Jest to postteoria, spełnia ona bowiem główne funkcje przypisywane „zwykłym” teoriom, jednakże w odróżnieniu od tych ostatnich, które są rezultatem badania rzeczywistości, jest ona rezultatem decyzji woli podążającej za emocjami.

Słowa kluczowe: prawda, postprawda, kłamstwo, poznanie, emocja, postteoria

Kontakt: Katedra Metodologii Nauk, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ewa.lekka-kowalik@kul.pl
https://pracownik.kul.pl/ewa.lekka-kowalik
ORCID 0000-0002-4834-318X  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887