DOI 10.12887/37-2024-2-146-07Sylwester ZIELKA – Utrzymać kontakt z rzeczywistością. O odpowiedzialności pedagogów w epoce postprawdy


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem tekstu jest zwrócenie uwagi na kwestię odpowiedzialnej edukacji w epoce postprawdy. Realizacja tego celu obejmuje (1) wprowadzenie rozróżnienia między sposobami ujmowania zagadnienia postprawdy, (2) określenie społecznych warunków jej występowania, a także (3) omówienie najczęściej stosowanych sposobów zabezpieczania się przed jej negatywnymi skutkami. Wśród sposobów tych za najskuteczniejszy autor uznaje odpowiedzialną edukację, szeroko omawiając przy tym sposób rozumienia tej odpowiedzialności. Stosując metodę analizy tekstów, bada dostępne sposoby mówienia o postprawdzie i wskazuje na niewystarczalność edukacji medialnej jako techniki demaskowania fałszywych informacji. Podkreśla jednocześnie potrzebę edukacji nastawionej na poszukiwanie prawdy jako dobra wspólnego.

Słowa kluczowe: epoka postprawdy, edukacja w zakresie wykorzystywania mediów, kłamstwo w debacie publicznej, fałszywa informacja, pseudonauka, sprawdzanie faktów, odpowiedzialna edukacja, prawda jako dobro wspólne

Kontakt: Zakład Pedagogiki Ogólnej, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
E-mail: sylwester.zielka@ug.edu.pl
https://old.ug.edu.pl/pracownik/3345/sylwester_zielka
https://orcid.org/0000-0001-8406-7429Pliki do pobrania:

» Zielka.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887