DOI 10.12887/37-2024-2-146-12Teresa MALECKA, Sacrum w twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego i wielkość Jana Pawła II: Inspiracje i kontekst


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule postawiona została teza o obecności sacrum w twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego. Punkt wyjścia stanowią krótkie rozważania dotyczące sacrum w muzyce – w oparciu o literaturę przedmiotu z zakresu teorii literatury, filozofii i teorii muzyki. W centrum rozważań znajdują się religijne dzieła kompozytora, będące zarazem jego differentia specifica. W celu zaprezentowania utworów zastosowana została metoda interpretacji integralnej autorstwa Mieczysława Tomaszewskiego. Ze względu na ważność tekstów dzieł kompozytora szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie relacji słowo–dźwięk, tekst sakralny–muzyka sakralna. Przypomniane zostały istotne wypowiedzi kompozytora stanowiące ciekawy dokument jego autorefleksji, a przede wszystkim jego oryginalnej osobowości. Ze względu na nieustające w życiu twórcy inspiracje osobowością i nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II oczywiste okazało się ukazanie kontekstu, jaki stanowią myśl papieska, zarówno poglądy na sztukę, jak i – w szczególności – na muzykę, oraz specyficzny rodzaj relacji między Henrykiem Mikołajem Góreckim a św. Janem Pawłem II.

Słowa kluczowe: Henryk Mikołaj Górecki, sacrum, Jan Paweł II, muzyka, słowo, piękno

Kontakt: Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego, ul. św. Tomasza 47, 31-027 Kraków
E-mail: teresa.malecka@amuz.krakow.pl
https://www.amuz.krakow.pl/wydzialy/wydzial-i-tworczosci-interpretacji-i-edukacji-muzycznej/katedra-teorii-i-interpretacji-dziela-muzycznego/wspolpracownicy/prof-dr-hab-teresa-malecka/Pliki do pobrania:

» Malecka.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887