Mirosława Chuda

Mirosława Chuda, urodzona w Bydgoszczy, studia z zakresu filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (temat pracy magisterskiej: „Wartość a twórczość w ujęciu Stanisława Brzozowskiego”). Od 1988 pracuje w redakcji kwartalnika „Ethos”, obecnie jako starszy redaktor. Wyróżniona odznaką „Zasłużony działacz kultury”.

Wybrane publikacje

Redakcja merytoryczna i opracowanie książek

 • Wojciech Chudy, Filozofia wieczysta w czas przełomu, TN KUL, Lublin 2009

 • Wojciech Chudy, Refleksje heglowskie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012

Artykuły naukowe

 • Rola autokreacji w Stanisława Brzozowskiego koncepcji człowieka, „Roczniki Filozoficzne” 1984, t. 31, z. 2, s. 196-220

 • Małżeństwo i rodzina w perspektywie stabilności i rozwoju kultury [z W. Chudym], w: Jan Paweł II, Familiaris consortio. Tekst i komentarze, red. T. Styczeń SDS, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1987, s. 165-179

Artykuły wstępne i felietony w kwartalniku „Ethos”

 • Czy muzyka zbawi świat? 19(2006) nr 1-2(73-74), s. 5-9

 • Powaga radości 24(2011) nr 1-2 (93-94), s. 7-11

 • Myśl i igrzyska [z P. Mikulską] 23(2010) nr 1(89), s. 5-9

 • Mądrość serca 12(1999) nr 3(47), s. 255-257

 • Tęsknota za ikoną 17(2004) nr 1-2(65-66), s. 617-619

 • Niemy uścisk ręki 18(2005) nr 1-2(69-70), s. 557-559

 • Ubóstwo ekskluzywne 24(2011) nr 4(96), s. 327-32

 • Lęk zabobonny 27(2014) nr 4(108), s. 293-295

Sprawozdania i recenzje w kwartalniku „Ethos”

 • Na peryferiach „Twin Peaks” 12(1991) nr 3-4(15-16), s. 284-289

 • Wokół Reduty i "Gardzienic" (Sprawozdanie z konferencji naukowej „Dwa teatry – dwa światy”) 20(2007) nr 1-2(77-78), s. 399-406

 • Świat według Hildegardy z Bingen (rec.: M. Kowalewska, Bóg - Kosmos - Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen 21(2008) nr 1(81), s. 255-259

 • [z ks. A.M. Wierzbickim] Wizualna moc konkretu (omówienie spektaklu L. Mądzika Przejście) 24(2011) nr 3(95), s. 344-348

 • oraz ok. 50 rekomendacji w „Propozycjach «Ethosu»”.

Ponadto felietony m.in. w czasopismach „Gwiazda Morza” i „Gość Niedzielny” oraz teksty literackie w miesięczniku „Akant”.


 1. ISSN 0860-8024
 2. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 12.00
 3. The quarterly Ethos is indexed by the EBSCO databases (since 2015) and by the CEEOL databases (since 2016).
 4. Index Copernicus Value 2015: 69.59
 5. Beginning with Vol. 22: 2009 No. 1-2(85-86), “The End of the Mission of the University?”, the philosophy articles published in Ethos are indexed in The Philosopher’s Index.
 6. The quarterly "Ethos" was approved for inclusion in ERIH PLUS on Jan. 13, 2015.
 7. DOI Prefix 10.12887