zobacz powiększenie


DOI 10.12887/26-2013-4-104-14Sebastian BERNAT – Topofonofilia. W poszukiwaniu harmonii krajobrazu dźwiękowego


Cena brutto: 7,00 PLN

W konsekwencji przemian cywilizacyjnych obserwujemy szybkie zanikanie obszarów cichych oraz tradycyjnych krajobrazów dźwiękowych charakterystycznych dla konkretnych miejsc. Różne odgłosy krzyżują się, włączając się w szum o monotonnej linii brzmieniowej. W opinii autora artykułu drogą do odzyskania utraconej harmonii krajobrazu dźwiękowego jest topofonofilia, rozumiana jako więź z krajobrazem dźwiękowym, wrażliwość na bodźce słuchowe konkretnego miejsca. W artykule podjęto próbę rozpoznania roli dźwięku w identyfikacji człowieka z miejscem oraz cech i elementów krajobrazu dźwiękowego sprzyjających więzi z miejscem, a także identyfikacji czynników decydujących o przyjazności (nieprzyjazności) dźwiękowej miejsc. W oparciu o literaturę naukową i piękną, strony internetowe oraz badania ankietowe przeanalizowano zagadnienie doświadczania dźwięku w krajobrazie, rozpoznano miejsca (krajobrazy) przyjazne (nieprzyjazne) dźwiękowo. W konkluzji podkreślono ważną rolę turystyki dźwiękowej i projektowania akustycznego w tworzeniu więzi z miejscem oraz zwrócono uwagę na odpowiedzialność człowieka za jakość krajobrazów dźwiękowych.

Słowa kluczowe: harmonia, krajobraz dźwiękowy, cisza, miejsce

Kontakt:
Zakład Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS,
Al. Kraśnicka 2CD, 20-718 Lublin
E-mail: sebastian.bernat@poczta.umcs.lublin.pl
Telefon: + 48 81 5376803
http://geografia.umcs.lublin.pl/ochrona/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=14Pliki do pobrania:

» W.poszukiwaniu.harmonii...streszczenie.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887