zobacz powiększenie


Stanisław GROMADZKI – Wybawienie czy samozatrata? Szkic o kategorii przyjaźni w życiu i dziele Friedricha Nietzschego


Cena brutto: 7,00 PLN

Esej stanowi swoiste prolegomena do problematyki przyjaźni u Nietzschego. Problematyka ta może być rozpatrywana na wielu poziomach. Podstawową przesłanką jej podjęcia jest istnienie ścisłego związku między życiem a dziełem Nietzschego. Szczególna rola przypada korespondencji filozofa. Zarysowi problematyki i uwidocznieniu skali przyjaźni Nietzschego towarzyszy analiza mowy O przyjaźni z Tako rzecze Zaratustra. Nakreślona w mowie wizja przyjaźni wydaje się wizją przyjaźni idealnej. Tak też postrzega ją Carl Gustav Jung, stawiając tezę o niemożności realizacji ideału Nietzscheańskiego i o niezdolności samego Nietzschego jako neurotyka do przyjaźni. W interpretacji Karla Jaspersa mamy natomiast do czynienia z uznaniem ważnej roli przyjaźni w życiu Nietzschego. Dla Jaspersa studiowanie wielu przyjaźni Nietzschego to niezastąpiony sposób dotarcia do jego istoty i myśli. Jeśli nawet, z mojego punktu widzenia, pytanie o status Nietzschego jako neurotyka pozostaje nierozstrzygalne, samo podjęcie przez autora Poza dobrem i złem tematu przyjaźni we wszelkich uwikłaniach życiowych i tekstowych wydaje się nader owocne i zapowiada jego bardziej „ludzki” wizerunek.

Słowa kluczowe: Friedrich Nietzsche, przyjaźń, samotność, Carl Gustav Jung, Karl Jaspers, psychoanaliza.

Kontakt:
Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski,
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa
E-mail: s.gromadzki@uw.edu.pl
http://bibliografi a.icm.edu.pl/g2/main.pl?mod=s&a=1&s=9435&imie=Stanis%
B3aw&nazwisko=GromadzkiPliki do pobrania:

» Gromadzki.fragment.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887