zobacz powiększenie


Świętość ideał i fakt Nr 1(105)


Cena brutto: 20,00 PLN

ETHOS
Rok 27
2014 nr 1(105)

ŚWIĘTOŚĆ
IDEAŁ I FAKT

 • OD Redakcji – Świętość – drugie imię osoby (A.M.W.)
 • JAN PAWEŁ II – „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty” (Kpł 19, 2) (Przemówienie podczas audiencji generalnej, Watykan, 18 XII 1985)
 • FRANCISZEK – Świętość nie jest przywilejem nielicznych (Przemówienie przed modlitwą Anioł Pański, Watykan, 1 XI 2013)

„ŚWIĘTY, OD KTÓREGO POCHODZI WSZELKA ŚWIĘTOŚĆ” (2 Mch 14, 36)

„NIE NABYŁEM MĄDROŚCI, BYM WIEDZĘ ŚWIĘTEGO POSIADAŁ” (Prz 30, 3)

„POWOŁANI DO ŚWIĘTOŚCI WESPÓŁ ZE WSZYSTKIMI” (1 Kor 1, 2)

„ZATROSZCZYŁEM SIĘ O ŚWIĘTE ME IMIĘ” (Ez 36, 21)

„W SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAWDZIWEJ ŚWIĘTOŚCI” (Ef 4, 24)
DUCHOWE DZIEDZICTWO JANA XXIII

 • JAN XXIII – „Wszystko tu oddycha świętością”. Przemówienie na otwarcie Drugiego Powszechnego Soboru Watykańskiego (Watykan, 11 X 1962)
 • JAN PAWEŁ II – Pamiętajmy o tym, co papież Jan XXIII powiedział rodzinom (Homilia podczas Mszy św. w miejscowości rodzinnej papieża Jana XXIII, Sotto il Monte, 26 IV 1981) * JAN PAWEŁ II – Jak papież Jan, przyjmijmy próbę naszej wiary (Homilia podczas Mszy św., Bergamo, 26 IV 1981)
 • JAN PAWEŁ II – Życie, które było świadectwem pokoju. Czterdziesta rocznica śmierci błogosławionego Jana XXIII (Przemówienie podczas audiencji generalnej, 4 VI 2003)
 • Flavio FELICE – Jeśli pragniesz pokoju, buduj pokojowe instytucje (tłum. P. Mikulska)
  DOI 10.12887/27-2014-1-105-22

OBROŃCA KULTURY I HUMANISTA
ADAM RODZIŃSKI (1920-2014)

 • Jerzy GAŁKOWSKI – Filozof osoby i kultury
 • Myśli o Adamie Rodzińskim (A.S., A.M.W., C.R., M.Ch.)
 • „Chyba odżyję, kiedy go spotkam w Domu Ojca”. Z profesorem Adamem Rodzińskim rozmawia Krzysztof Hudzik
 • Adam RODZIŃSKI – Osoba wobec osoby
 • Adam RODZIŃSKI – Preludium do rozważań o polskiej kulturze narodowej
 • Adam RODZIŃSKI – Llama de amor viva. Glosa do Żywego płomienia miłości św. Jana od Krzyża
 • Adam RODZIŃSKI – Memento
 • Bibliografia publikacji Adama Rodzińskiego

MYŚLĄC OJCZYZNA...

 •   Ludmiła GRYGIEL – Genealogia świętego Jana Pawła II

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Dariusz ŁUKASIEWICZ – Czy istnieje wieczność? (rec. I. Ziemiński, Życie wieczne. Przyczynek do eschatologii filozoficznej, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”–Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO. Dominikanów, Kraków 2013)
 • Anna CZAJCZYK – Zrozumieć religię (rec. Z.J. Zdybicka USJK, Religia a religioznawstwo, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2013)
 • Propozycje „Ethosu” (J. Daniélou, Święci poganie Starego Testamentu, Wydawnictwo WAM; ks. A. Baron, Świętość a ideały człowieka, Wydawnictwo WAM; A. Rodziński, U podstaw kultury moralnej, Wydawnictwo KUL)

SPRAWOZDANIA

 • Łukasz NIEWCZAS – Przesłanie niezmiennie aktualne (Konferencja „Kulturowy wymiar twórczości Cypriana Norwida”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 5-6 XI 2013)
 • Anna DUTKOWSKA – W poszukiwaniu istoty człowieczeństwa (Konferencja „Osobliwość ewolucyjna natury ludzkiej. Od teorii działania po nadawanie sensu doświadczeniom”, KUL, Lublin, 5-6 XII 2013)
 • Katarzyna JASIŃSKA – „Myśląc z Wojtyłą...” (Cykl debat w pałacu Arcybiskupów Warszawskich, Warszawa, listopad 2013-kwiecień 2014)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

 • Andrzej SZOSTEK MIC – Wrażliwość i miłosierdzie fundamentem i drogą świętości

BIBLIOGRAFIA

 • Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o świętości (oprac. Maria FILIPIAK)

Noty o autorach

Abstracts

Contents 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887