zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-4-108-11Anna GEMRA – Ubi sunt? Flirt ze śmiercią w literaturze grozy


Cena brutto: 7,00 PLN

Chociaż literatura grozy jest gatunkiem literatury popularnej, służącej rozrywce, dotyka ona wielu ważnych tematów, jak śmierć, zło, cierpienie czy samotność. W świecie współczesnym tematy te są często lekceważone, trywializowane czy też po prostu ignorowane, także w dziełach sztuki. Sytuacja ta dotyczy w szczególności tematu śmierci. Lęk przed śmiercią towarzyszy człowiekowi od zawsze, w obecnych czasach jednak nabrał on szczególnej intensywności: śmierć usunięto z życia codziennego, ukryta została w szpitalach i hospicjach, pozostaje „nieoswojona”, a przez to jeszcze bardziej przerażająca. Człowiek współczesny utracił przy tym wiarę w życie po śmierci, w możliwość zachowania swojego istnienia. Dla współczesnego człowieka rzeczywiste i pewne jest to, co poznaje i czego doświadcza, czyli to co zamyka się w doczesności. Jednocześnie pragnienie, by nigdy nie umrzeć, stało się silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Pułapki takiej postawy obrazuje w literaturze grozy przede wszystkim postać wampira. Nieśmiertelność na ziemi okazuje się jednak przepełniona cierpieniem i smutkiem, jawiąc się jako przeciwieństwo idei człowieczeństwa. Dla wielu bohaterów literackich tego gatunku pokusa egzystencji nieprzemijającej przeważa nad lękiem przed wszystkim, co sobą przedstawia wampir. Żądza życia paradoksalnie prowadzi ich ku apoteozie śmierci, której widzialnym przedstawieniem jest wampir oraz do bonizacji zła (niem. Malitätsbonisierung), którą uosabia wampir

Słowa kluczowe: literatura grozy, lęk, śmierć, nieśmiertelność, wampir

Kontakt: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Instytut Filologii Polskiej,
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski, plac Nankiera 15, 50-140 Wrocław, Poland
E-mail: angemra@tlen.pl
Tel. 71 3752586
http://www.ifp.uni.wroc.pl/pracownik/anna-gemraPliki do pobrania:

» 108Gemra.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887